Chương trình và giảng viên cao học Luật dân sự Khóa 15-16

Chương trình và giảng viên cao học Luật dân sự Khóa 15-16

Môn học và mã số

 

TÊN MÔN HỌC và GIẢNG VIÊN

chuyên ngành THẠC SỸ LUẬT DÂN SỰ

Mỗi môn có thời lượng 02 tín chỉ (ngoại trừ các môn ở mục A)

Bằng chữ

Bằng số

 

 

A. CÁC MÔN CƠ BẢN (11 TC)

 

 

 

DSTR

501

Triết học

 

 

 

DSNC

502

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 

 

 

DSNN

503

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

B. CÁC MÔN CƠ SỞ (BẮT BUỘC8TC)

 

 

 

DSLL

504

Luật La Mã

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Luật

DSXĐ

505

Các vấn đề chuyên sâu về xung đột pháp luật

TS. Đỗ Thị Mai Hạnh

Trưởng Bộ môn Tư pháp quốc tế và Luật so sánh, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSTT

506

Quá trình hình thành và phát triển của Luật Dân sự và TTDS Việt Nam

TS. Phạm Thị Kim Anh

Nguyên Trưởng Khoa Luật dân sự, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

Phó Trưởng Khoa Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSKT

507

Những vấn đề cơ bản và hiện đại của pháp luật kinh tế

PGS. TS. Bùi Xuân Hải

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

 

C. CÁC MÔN CƠ SỞ (TỰ CHỌN4TC)

 

 

 

DSNV

508

Nghĩa vụ và bảo đảm nghĩa vụ

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

Trưởng Khoa Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSAS

509

Những lý thuyết hiện đại về Luật Lao động và an sinh xã hội

 

DSNL

510

Lý luận về nguồn luật

 

DSHN

511

Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của QHPLHNGĐVN

TS. Nguyễn Văn Tiến

Trưởng Bộ môn TTDS, Hôn nhân và gia đìnhĐại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSCN

520

D. MÔN CHUYÊN NGÀNH (BẮT BUỘC10 TC)

 

 

 

DSCT

 

Cá nhân- chủ thể QHPLDS

TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

Giảng viên Khoa Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSTS

 

Chế độ pháp lý về tài sản (bao gồm tài sản mới, bất động sản)

TS. Lê Minh Hùng

Trưởng Bộ môn Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Hải Vân

Giám đốc Aqac, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSHĐ

 

Lý thuyết chung về pháp luật hợp đồng

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

Trưởng Khoa Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSCC

 

Lý luận về chứng cứ trong TTDS

TS. Nguyễn Minh Hằng

Trưởng Bộ môn Tố tụng dân sự, Học viện tư Pháp

 

DSGĐ

 

Chế độ pháp lý về tài sản trong QHHNGĐ

TS. Nguyễn Văn Tiến

Trưởng Bộ môn TTDS, Hôn nhân và gia đìnhĐại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

 

E. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH (TỰ CHỌN4TC)

 

DSGQ

 

Giải quyết các vụ, việc có yếu tố nước ngoài tại tòa án Việt Nam

 

DSDS

 

Di sản trong pháp luật thừa kế

TS. Lê Minh Hùng

Trưởng Bộ môn Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSTN

 

Trách nhiệm dân sự liên đới

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

Trưởng Khoa Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSLĐ

 

Hợp đồng lao động và các quan hệ liên quan

 

DSBT

 

Các chế định bổ trợ tư pháp trong dân sự

 

 

 

G. VIẾT LUẬN VĂN

 

 

 

--%>
Top