Danh sách môn học bắt buộc và giảng viên của Khóa 17,18

 

Môn học và mã số

TÊN MÔN HỌC và GIẢNG VIÊN

Mỗi môn có thời lượng 02 tín chỉ (ngoại trừ các môn ở mục A)

Bằng chữ

Bằng số

 

 

A. CÁC MÔN CƠ BẢN (11 TC)

 

 

 

DSTR

501

Triết học

 

 

 

DSNC

502

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 

 

 

DSNN

503

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

B. CÁC MÔN CƠ SỞ (BẮT BUỘC, 8TC)

 

 

 

DSLL

504

Luật La Mã

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng phòng sau đại học, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSXĐ

505

Các vấn đề chuyên sâu về xung đột pháp luật

TS. Đỗ Thị Mai Hạnh

Trưởng Bộ môn Tư pháp quốc tế và Luật so sánh, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSTT

506

Quá trình hình thành và phát triển của Luật Dân sự và TTDS Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

Phó Trưởng Khoa Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSKT

507

Những vấn đề cơ bản và hiện đại của pháp luật kinh tế

PGS. TS. Bùi Xuân Hải

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSCN

520

D. MÔN CHUYÊN NGÀNH (BẮT BUỘC, 10 TC)

 

 

 

DSCT

 

Cá nhân- chủ thể QHPLDS

TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

Giảng viên Khoa Luật dân sự,Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSTS

 

Chế độ pháp lý về tài sản (bao gồm tài sản mới, bất động sản)

TS. Lê Minh Hùng

Trưởng Bộ môn Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Hải Vân

Giám đốc Aqac, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSHĐ

 

Lý thuyết chung về pháp luật hợp đồng

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

Trưởng Khoa Luật dân sự,Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSCC

 

Lý luận về chứng cứ trong TTDS

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

Phó Trưởng Khoa Luật dân sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

DSGĐ

 

Chế độ pháp lý về tài sản trong QHHNGĐ

TS. Nguyễn Văn Tiến

Trưởng Bộ môn TTDS, Hôn nhân và gia đình,Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh--%>
Top