Danh sách môn học tự chọn và giảng viên của Khóa 17,18

 

Môn tự chọn (tổng cộng 08 tín chỉ)

Mã số

C. CÁC MÔN CƠ SỞTỰ CHỌN(4TC)

Mỗi môn học là 02 tín chỉ và học viên sẽ học 02 môn được lựa chọn nhiều nhất

Dự kiến giảng viên

Lựa chọn của học viên(đánh dấu X vào hai môn mà học viên muốn học)

DSNV

Nghĩa vụ và bảo đảm nghĩa vụ

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

 

DSAS

Những lý thuyết hiện đại về Luật Lao động và an sinh xã hội

TS. Lê Thị Thúy Hương

 

DSNL

Lý luận về nguồn luật

TS. Đỗ Thị Mai Hạnh

 

DSHN (chọn 1 trong 2 giảng viên)

Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của QHPLHNGĐVN

TS. Nguyễn Văn Tiến

 

Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của QHPLHNGĐVN

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

 

 

E. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNHTỰ CHỌN(4TC)

Mỗi môn học là 02 tín chỉ và học viên sẽ học 02 môn được lựa chọn nhiều nhất

 

Lựa chọn của học viên(đánh dấu X vào hai môn mà học viên muốn học)

DSGQ

Giải quyết các vụ, việc có yếu tố nước ngoài tại tòa án Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

 

DSDS (chọn 1 trong 2 giảng viên)

Di sản trong pháp luật thừa kế

TS. Lê Minh Hùng

 

Di sản trong pháp luật thừa kế

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

 

DSTN

Trách nhiệm dân sự liên đới

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

 

DSLĐ

Hợp đồng lao động và các quan hệ liên quan

TS. Lê Thị Thúy Hương

 

DSBT

Các chế định bổ trợ tư pháp trong dân sự

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

 

 


--%>
Top