Đề cương môn học Thạc sỹ Luật Dân sự và Tố tụng dân sự - Syllabus of Master of Civil Law and Civil Procedure

1. Đề cương Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể 

2. Đề cương Di sản thừa kế 

3. Đề cương Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

4. Đề cương Giải quyết tranh chấp liền kề 

5. Đề cương Giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại nhà nước

6. Đề cương Giải quyết tranh chấp về giao dịch bất động sản 

7. Đề cương Giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

8. Đề cương Giao dịch dân sự về bất động sản 

9. Đề cương Hoạt động chứng minh trong tố tụng tài phán 

10. Đề cương Kỹ năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa 

11. Đề cương Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng

12. Đề cương Lý luận chung về pháp luật hợp đồng 

13. Đề cương Nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

14. Đề cương Trách nhiệm dân sự liên đới 

15. Đề cương Xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường trong tranh chấp về bồi thường thiệt hại 

16. Đề cương Cơ quan tiến hành tố tụng trong pháp luật tố tụng dân sự 

17. Đề cương Giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án nhân dân 

18. Đề cương Quan hệ nhân thân trong pháp luật hôn nhân và gia đình

19. Đề cương Thẩm quyền của Tòa án nhân dân đối với các vụ việc dân sự 

--%>
Top