Thông báo về môn học tự chọn của khóa 17,18

THÔNG BÁO

Ngày 01/12/2012, Phòng sau đại học đã tiến hành phát phiếu lấy ý kiến môn tự chọn Chuyên ngành Luật dân sự. Số phiếu phát ra là 68 và số nhận lại là 44. Trong số 44 phiếu, kết quả các môn được chọn như sau:

Mã số

C. CÁC MÔN CƠ SỞ TỰ CHỌN (học viên được chọn 02 môn)

Giảng viên 

Số phiếu lựa chọn

DSNV

Nghĩa vụ và bảo đảm nghĩa vụ

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

40

DSAS

Những lý thuyết hiện đại về Luật Lao động và an sinh xã hội

TS. Lê Thị Thúy Hương

14

DSNL

Lý luận về nguồn luật

TS. Đỗ Thị Mai Hạnh

10

DSHN

Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của QHPLHNGĐVN

TS. Nguyễn Văn Tiến

05

Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của QHPLHNGĐVN

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

19

E. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN (học viên được chọn 02 môn)

 

Số phiếu lựa chọn

DSGQ

Giải quyết các vụ, việc có yếu tố nước ngoài tại tòa án Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

13

DSDS

Di sản trong pháp luật thừa kế

TS. Lê Minh Hùng

15

Di sản trong pháp luật thừa kế

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

19

DSTN

Trách nhiệm dân sự liên đới

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

23

DSLĐ

Hợp đồng lao động và các quan hệ liên quan

TS. Lê Thị Thúy Hương

15

DSBT

Các chế định bổ trợ tư pháp trong dân sự

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

1

 

Từ kết quả trên, Trưởng Khoa Luật dân sự quyết định

- Hai môn tự chọn cơ sở là Nghĩa vụ và bảo đảm nghĩa vụ (môn 1) do PGS. TS. Đỗ Văn Đại phụ trách và Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của QHPLHNGĐVN (môn 2 với tổng số phiếu chọn là 24) do PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương phụ trách;

- Hai môn tự chọn chuyên ngành là Di sản trong pháp luật thừa kế (môn 1 với tổng phiếu chọn là 34) do TS. Lê Minh Hùng phụ trách và Trách nhiệm dân sự liên đới do PGS. TS. Đỗ Văn Đại phụ trách (môn 2).

 

TRƯỞNG KHOA LUẬT DÂN SỰ

 

Đỗ Văn Đại

 

--%>
Top