Đề cương môn Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TỰ CHỌN

 

1.Tên học phần : HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (30 tiết)

2.Số đơn vị học trình: 02

3.Trình độ cho sinh viên: năm thứ 4

4.Phân bổ thời gian:

- Lên lớp: 70 % (21 tiết)

+ Giảng: 18 tiết

+ Thảo luận: 3 tiết

- Đi thực tiễn: 30% (9 tiết)

5.Điều kiện tiên quyết:

Học phần này học sau các học phần: Luật tố tụng dân sự

6.Mục tiêu của học phần :

-Giúp sinh viên nhận biết về vị trí của chứng cứ và chứng minh trong hoạt động tố tụng

-Giúp sinh viên biết được và hiểu được về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự

-Giúp sinh viên phân biệt hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự và các hoạt động chứng minh trong các tố tụng khác tố tụng khác (hành chính, hình sự)

-Giúp sinh viên thực hành một số vấn đề về chứng cứ và chứng minh và có thể áp dụng trong thực tiễn

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần được cấu trúc thành các chương: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự và nội dung của hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự

8.Tài liệu học tập

Văn bản pháp luật:

A- Văn bản quan trọng:

-Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 15/06/2004

-Luật Luật sư

- NQ số 04 của HĐTP TATC về chứng minh và chứng cứ ngày 17/09/2005

B- Văn bản bổ sung:

-Bộ luật dân sự ngày 14/06/2005

-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29/11/2006

-Luật hôn nhân và gia đình 2000

-Luật Quốc tịch Việt Nam 20/05/1998

-Luật Thương mại ngày 14/06/2005

8.2 Sách, Giáo Trình:

Đại học Luật Hà nội, Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam, NXB Tư pháp (2006)

Quyết định giám đốc thẩm của HộI đồng Thẩm phán Tóa án tốI cao quyển 1, 2 của Tòa án nhân dân tốI cao 2004

8.3 Các tạp chí

-      Tạp chí Tòa án nhân dân

-      Tạp chí Khoa học pháp lý

-      Tạp chí nghiên cứu pháp luật

-      Tạp chí Kiểm sát

-      Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

-      Tạp chí Luật học

-      Tạp chí Dân chủ và pháp luật

-      Tạp chí Nghề luật          

-      Tạp chí nghiên cứu lập pháp

-       Đề cương bài giảng

-      Sách tham khảo

-      Khác

9.Phương pháp giảng dạy

-Giảng lý thuyết

-Đi thực tiễn

-Khác

10.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

10.1 Hình thức đánh giá bộ phận

-Dự lớp

-Thái độ tham gia thảo luận

-Viết báo cáo thu hoạch

-Khác

10.2 Hình thứcthi kết thúc học phần

-Thi viết

10.3 Điểm học phần: 80% điểm thi kết thúc học phần 20% các điểm đánh giá bộ phận

11. Nội dung chi tiết học phần

 

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (9 tiết)

 

1. Khái niệm, đặc điểm của họat động chứng minh trong tố tụng dân sự

1.1 Bản chất của họat động chứng minh trong tố tụng dân sự 

Nhiệm vụ của Tòa án trong tố tụng dân sự là làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ việc dân sự: có hay không không có, tồn tại hay không tồn tại các sự kiện, tình tiết mà các bên nêu ra làm cơ sở cho yêu cầu của mình trước Tòa án. Chỉ trên cơ sở các tình tiết sự kiện của vụ việc dân sự đã được làm rõ, Tòa án  mới có thể áp dụng pháp luật phù hợp để giải quyềt vụ việc: chấp nhận hay bác bỏ yêu cầu của các bên. Tòa án làm sáng tỏ sự thật khách quan của việc dân sự bằng các chứng cứ do các bên thu thập, đề xuất và được kiểm tra đánh giá theo trình tự do luật định.

Họat động thu thập, đề xuất, kiểm tra và đánh giá chứng cứ nhằm làm sáng tỏ các tình tiết sự kiện cụ thể để làm cơ sở cho việc giải quyềt đúng đắn vụ việc dân sự của Tòa án và những người tham gia tố tụng khác được gọi là họat động chứng minh trong tố tụng dân sự.

Chứng minh là hoạt động tố tụng do Tòa án và các chủ thể tham gia tố tụng tiến hành, làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án và yêu cầu, phản bác yêu cầu của các bên tham gia tố tụng

- Họat động chứng minh trong tố tụng dân sự một dạng của họat động nhận thức thế giới khách quan. Họat động chứng minh trong tố tụng dân sự là một quá trình nhận thức đi từ thấp đến cao, là sự thống nhất biện chứng của nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.

- Họat động chứng minh trong tố tụng dân sự bao gồm hoạt động tư duy và họat động tố tụng của những người tiến hành tố tụng, đương sự và người tham gia tố tụng khác đại diện hợp pháp của họ. Họat động chứng minh là một quá trình bao gồm các giai đọan: thu thập chứng cứ, kiểm tra chứng cứ và đánh giá chứng cứ.

- Họat động chứng minh bắt đầu từ khi khởi kiện cho đến khi vụ án được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

- Họat động chứng minh phải tuân thủ quy định của pháp luật

- Họat động chứng minh là hoạt động sử dụng chứng cứ

1.2 Đối tượng chứng minh

1.2.1 Khái niệm đốI tượng chứng minh

Tổng hợp các sự kiện pháp lý mà Tòa án cần phải làm sáng tỏ để làm cơ sở cho việc giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự. Những tình tiết, sự kiện này cần phải làm sáng tỏ trong quá trình tố tụng dân sự

Đối tượng chứng minh căn cứ vào:

- Theo yêu cầu của đương sự

- Xác định theo pháp luật nội dung

1.2.2 Những tình tiết, sự kiện không cần phảI chứng minh

-   Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Toà án thừa nhận;

-   Những tình tiết, sự kiện đã được xác định trong các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;

-   Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp.

-   Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh.

- Đương sự có người đại diện tham gia tố tụng thì sự thừa nhận của người đại diện được coi là sự thừa nhận của đương sự.

1.1  Chủ thể chứng minh

- Đương sự đưa ra yêu cầu

Đương sự có yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp.

Cá nhân, cơ quan tổ chức khởi kiện bo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho việc khởi kiện, yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

-Đương sự phản đối yêu cầu

Đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải chứng minh sự phản đối đó là có căn cứ và phải đưa ra chứng cứ để chứng minh.

-Đại diện đương sự

-Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

-Người làm chứng

-Người giám định

-Tòa án nhân dân

- Viện kiểm sát nhân dân

1.2  Phạm vi chứng minh

-     Phạm vi chứng minh của Tòa án nhân dân: Toàn bộ nội dung vụ án thể hiện tập trung ở hoạt động đánh giá chứng cứ và kết luận về nộI dung vụ việc

-   Phạm vi chứng minh của đương sự: yêu cầu hoặc phản đối yêu cầu

-   Phạm vi chứng minh của ngườI đạI diện: Trong phạm vi đại diện

-   Phạm vi chứng minh của ngườI làm chứng: Những gì mà họ biết

-   Phạm vi chứng minh của ngườI giám định: Căn cứ vào đốI tượng giám định

-   Phạm vi chứng minh của ngườI bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự: Theo yêu cầu của đương sự

2. Chứng cứ-công cụ của hoạt động chứng minh

2.1.Khái niệm

Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác giao nộp cho Toà án hoặc do Toà án thu thập được theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định mà Toà án dùng làm căn cứ để xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp hay không cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự.

2.2.            Đặc điểm của chứng cứ:

-Tính khách quan

Chứng cứ hình thành và tồn tại một cách khách quan không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người.

-Tính liên quan

Chứng cứ là những thông tin này làm cơ sở cho việc khẳng định sự tồn tại hoặc không tồn tại của những sự kiện có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ việc dân sự. Các sự kiện, tình tiết được coi là chứng cứ khi nó chứa đựng những nội dung gắn liền vớI việc giảI quyết của vụ án.

-Tính hợp pháp.

Không phải bất kỳ thông tin thực tế nào liên quan đến các tình tiết sự kiện của vụ án đều có thể làm căn cứ cho Tòa án giải quyềt vụ án mà chỉ có những thông tin thực tế được thu thập, kiểm tra và đánh giá theo trình tự do luật định. Mặt khác, chỉ có những thông tin thực tế thu thập từ những nguồn do luật định mới có thể được coi là chứng cứ.

2.3 Phân loại chứng cứ.

Phân loại chứng cứ vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn Chứng cứ có thể phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.

- Theo nguồn gốc chứng cứ:

Chứng cứ được chia thành chứng cứ theo người và chứng theo vật.

Chứng cứ theo ngườI: Là những chứng cứ được rút ra từ con ngườI như: lời khai của đương sự, nhân chứng, kềt luận của giám định.

Chứng cứ theo vật: Là những chứng cứ được rút ra từ các vật khác nhau của thế giớI vật chất (vật chứng)

Vật chứng: vật hoặc tài liệu chứa đựng những thông tin thực tế về sự việc và tình tiềt của vụ việc dân sự. Những thông tin thực tế được thể hiện thông qua những ký hiệu( ký tự ) và biểu đạt những ý nghĩ, ý tưởng nhất định. Sự biểu đạt ý nghĩ, ý tưởng gắn liền với những con người cụ thể là tác giả của nó.

Ý nghĩa:

+Tùy thuộc vào từng vụ án mà chứng cứ có thể thu thập ở ngườI hoặc vật hoặc ở cả ngườI và vật

+Nếu xác định sai nguồn sẽ không thu thập được chứng cứ

- Theo tính chất hình thành chứng cứ:

Chứng cứ được chia thành chứng cứ gốc và chứng cứ thuật lại.

Chứng cứ gốc là những sự kiện thực tế đầu tiên về sự kiện cần chứng minh

Chứng cứ thuật lạI là những chứng cứ được sao chép lạI từ những chứng cứ khác

Chứng cứ thuật lại là chứng cứ được hình thành, phản ánh không phải do tác động trực tiếp của những tình tiềt sự kiện cần phải chứng minh đến nguồn chứng cứ mà tác động qua một khâu trung gian nhầt định.

Ý nghĩa

+ Chứng cứ càng xa gốc mức độ tin cậy càng kém

+ Ưu tiên thu nhập chứng cứ gốc.

-Theo hình thức liên hệ giữa thông tin thực tế với những tình tiết sự kiện cần phải chứng minh:

Chứng cứ được chia thành chứng cứ trực tiếp và chứng cứ gián tiếp.

Chứng cứ trực tiếp là những chứng cứ mà dựa vào đó Tòa án rút ra được một kết luận xác thực là có hay không có những tiết làm căn cứ để giảI quyết vụ án

Chứng cứ gián tiếp là những chứng cứ mà dựa vào đó Tòa án không rút ra được một kết luận xác thực mà rút ra được nhiều giả thiết, những giả thiết này so sánh, đốI chiếu vớI những chứng cứ khác mớI rút ra được một kết luận xác thực.

Ý nghĩa:

+Chứng cứ trực tiếp có giá trị chứng minh cao hơn chứng cứ gián tiếp

+Ưu tiên thu thập chứng cứ trực tiếp

2.2. Nguồn chứng cứ

2.2.1. Khái niệm về nguồn chứng cứ

Nguồn chứng cứ là hình thức tồn tại của chứng cứ, hình thức chứa đựng chứng cứ. Chứng cứ chỉ có thể hình thaønh và thu thập từ những nguồn được pháp luật quy định.

2.2.2. Các nguồn chứng cứ

-Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được;

-Các vật chứng;

-Lời khai của đương sự;

-Lời khai của người làm chứng;

-Kết luận giám định;

-Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;

-Tập quán;

-Kết quả định giá tài sản;

-Các nguồn khác mà pháp luật có quy định

2.2.3 Nguyên tắc xác định chứng cứ

-Các tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận.

-Các tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản xác nhận xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.

-Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc.

-Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình hoặc khai bằng lời tại phiên toà.

-Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

-Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định và có chữ ký của các thành viên tham gia thẩm định.

-Tập quán được coi là chứng cứ nếu được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận.

+Cộng đồng là tập thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội tại nơi có tập quán;

+Tập quán là thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt thường ngày, được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận và làm theo như một quy ước chung của cộng đồng;

+Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại;

+Tập quán thương mại quốc tế là thông lệ, cách làm lặp đi, lặp lại nhiều lần trong buôn bán quốc tế và được các tổ chức quốc tế có liên quan thừa nhận;

+Chỉ chấp nhận tập quán không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Đối với những vấn đề mà đương sự viện dẫn tập quán nhưng đã có văn bản quy phạm pháp luật quy định, thì Toà án phải áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó để giải quyết mà không áp dụng tập quán.

-Kết quả định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc định giá được tiến hành theo thủ tục do pháp luật quy định hoặc văn bản do chuyên gia về giá cả cung cấp

CHƯƠNG 2: NỘI DỤNG HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (9 tiết)

2.1. Hoạt động cung cấp chứng cứ

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Thủ tục cung cấp chứng cứ

- Giai đoạn khởi kiện

- Giai đoạn chuẩn bị xét xử

- Tại phiên tòa

- Cung cấp chứng cứ tại thủ tục phúc thẩm

- Cung cấp chứng cứ tại thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

2.2. Hoạt động thu thập chứng cứ

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Thu thập chứng cứ của Tòa án và phương pháp thu thập

Các hình thức Tòa án thu thập chứng cứ:

+Lấy lờI khai của đương sự: Thẩm phán chỉ tiến hành lấy lời khai của đương sự khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung bản khai chưa đầy đủ, rõ ràng. Đương sự phải tự viết bn khai và ký tên của mình. Trong trường hợp đương sự không thể tự viết được thì Thẩm phán lấy lời khai của đương sự. Việc lấy lời khai của đương sự chỉ tập trung vào những tình tiết mà đương sự khai chưa đầy đủ, rõ ràng. Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Toà án ghi lại lời khai của đưng sự vào biên bản. Thẩm phán lấy lời khai của đương sự tại trụ sở Toà án, trong trường hợp cần thiết có thể lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Toà án.

+Lấy lờI khai của ngườI làm chứng: Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của người làm chứng tại trụ sở Toà án hoặc ngoài trụ sở Toà án.

Thủ tục lấy lời khai của người làm chứng được tiến hành như việc lấy lời khai của đương sự

Việc lấy lời khai của người làm chứng chưa đủ mười tám tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải được tiến hành với sự có mặt của người đại diện theo pháp luật hoặc người đang thực hiện việc quản lý, trông nom người đó.

+ĐốI chất

+Xem xét, thẩm định tạI chỗ: Việc xem xét, thẩm định tại chỗ phải do Thẩm phán tiến hành với sự có mặt của đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó.

+Trưng cầu giám định: Theo sự thoả thuận lựa chọn của các bên đương sự hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, những vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định.

+Định giá tài sản: Toà án ra quyết định định giá tài sản đang tranh chấp trong các trường hợp sau đây:

Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;

Các bên thoả thuận theo mức giá thấp nhằm mục đích trốn thuế hoặc giảm mức đóng án phí.

Hội đồng định giá do Toà án quyết định thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện c quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan. Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã ni có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá.

+Ủy thác thu thập chứng cứ: Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, Toà án có thể ra quyết định uỷ thác để Toà án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền lấy lời khai của đương sự, của người làm chứng, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc các biện pháp khác để thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết của vụ việc dân sự.

Toà án có thể trực tiếp hoặc bằng văn bản yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình chứng cứ.

2.2.3. Bảo quản, bảo vệ chứng cứ

2.2.4. Những nội dung cần xác minh, thu thập chứng cứ

- Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các đương sự

- Thành phần tư cách đương sự

- Những vấn đề cần phải chứng minh

2.3 Hoạt động nghiên cứu chứng cứ

2.3.1. Khái niệm

Là việc xác định các thuộc tính của chứng cứ, mốI liên hệ của chứng cứ

Nghiên cứu chứng cứ là một phần không thể thiếu được của quá trình chứng minh,      là sự nhận thức trực tiếp của chủ thể họat động chứng minh về chứng cứ ở những góc độ sau đây: tính liên quan, tính hợp pháp, tính tòan diện, tính đầy đủ của chứng cứ.

Chủ thể nghiên cứu chứng cứ là Tòa án nhân dân. Việc nghiên cứu chứng cứ có thể diễn ra trước phiên tòa hoặc tại phiên tòa

Việc nghiên cứu chứng cứ có thể chứng cứ tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau như trực tiếp nghe lời khai của các bên đương sự, lời khai của nhân chứng, trình bày kết luận của giám định viên, nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, trực tiếp đọc các tài liệu, bằng cách xem xét trực tiếp vật chứng, xem các băng hình đĩa hình, hỏI những ngườI tham gia tố tụng. Phương pháp nghiên cứu có thể là so sánh, phân tích, đối chiếu, đối chất, xem xét thẩm định tại chỗ, trưng cầu giám định, định giá tài sản….

Kiểm tra chứng cứ có ý nghĩa: kiểm tra kết quả của giai đọan cung cấp chứng cứ và là tiền đề cho giai đọan tiếp theo, đánh giá chứng cứ.

2.3.2. Yêu cầu của việc nghiên cứu chứng cứ

2.3.3. Nội dung của hoạt động nghiên cứu chứng cứ

2.3.4. Trình tự nghiên cứu chứng cứ

2.4. Đánh giá chứng cứ

2.4.1. Khái niệm

2.4.2. Nguyên tắc đánh giá chứng cứ

Là giai đọan cuối cùng của quá trính chứng minh. Trên cơ sở keát quả kiểm tra, các chủ thể họat động chứng minh đi đến kềt luận về các thuộc tính cũng như tính xác thực của các chứng cứ, mối liên hệ giữa chúng với nhau, về sự tồn tại hay không tồn tại của các sự kiện, tình tiết thuộc đối tượng chứng minh. Bản chất của đánh giá chứng cứ là hoạt động tư duy logic diễn ra dưới hình thức các hành vi tố tụng, chịu sự tác động của pháp luật. Đánh giá chứng chứ là quá trình hai mặt: mặt nội dung (tư duy logic) và mặt hình thức (mặt pháp luật )

2.4.2. Nguyên tắc đánh giá chứng cứ

2.4.3. Phương pháp đánh giá chứng cứ

12. Thảo luận: 3 tiết

13. Ngày phê duyệt

14. Cấp phê duyệt

 

--%>
Top