Tọa đàm về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

SỬA ĐỔI VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ TRONG PHÁP LUẬT PHÁP
(
Sắc lệnh ngày 23 tháng 03 năm 2006)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 04 năm 2011

Trình bày : Michel Grimaldi- GS Trường ĐH Paris 2, Chủ tịch Hội luật gia nói tiếng Pháp và thành viên Quỹ phát triển pháp luật châu Âu lục địa

Địa điểm : Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ; Số 2, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh ; Phòng A. 905


Giới thiệu chung về Sắc lệnh sửa đổi ngày 23 tháng 03 năm 2006

-    Lý do sửa đổi

-    Cách thức tiến hành sửa đổi (Thông qua Sắc lệnh sửa đổi BLDS)

-    Kỹ thuật lập pháp đã được Ủy ban sửa đổi sử dụng

-    Tinh thần của sửa đổi : Làm rõ pháp luật về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và tìm sự cân bằng giữa các bên liên quan

-   Văn bản sau Sắc lệnh ngày 23/03/2006

I.   Các biện pháp bảo đảm đối nhân

A. Biện pháp bảo đảm độc lập

1. Không áp dụng trong pháp luật tiêu dùng

2. Không thể chuyển giao với nghĩa vụ được bảo đảm

B. Thư ngỏ cam kết

1. Định nghĩa

2. Cơ chế sử dụng

II.  Các biện pháp bảo đảm đối vật

A. Biện pháp bảo đảm bằng động sản 

1.  Cầm cố động sản hữu hình

- Xác lập : Điều kiện có hiệu lực và hiệu lực đối kháng (từ hợp đồng thực tế đến hợp động trang trọng hay trọng thức)

- Cầm cố hàng hóa

- Tiến hành biện pháp bảo đảm (kê biên, quyết định giao tài sản cho bên nhận bảo đảm của Tòa án, thỏa thuận chuyển giao tài sản cầm cố)

2.  Cầm cố động sản vô hình

- Sự đa dạng của cầm cố động sản vô hình

- Cầm cố quyền yêu cầu

3.  Bảo lưu quyền sở hữu

B. Các biện pháp bảo đảm bằng bất động sản 

1.  Cầm cố động sản

2.  Thế chấp

-    Sự ổn định

-    Bảo đảm nghĩa vụ hình thành trong tương lai

-    Thế chấp nhiều lần một tài sản

-    Thực hiện biện pháp bảo đảm : Giải chấp theo thỏa thuận, kê biên, quyết định của Tòa án về tài sản thế chấp, thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp)

-    Vay chọn đời có thế chấp

C. Chuyển nhượng tài sản để bảo đảm nghĩa vụ dân sự 

1. Điều kiện có hiệu lực

2. Hệ quả pháp lý

 

--%>
Top