Chương trình bổ sung cho sinh viên học Thạc sỹ Luật bằng tiếng Pháp

Chương trình bổ sung cho sinh viên học Thạc sỹ Luật bằng tiếng Pháp

Theo yêu cầu của Nhà trường, Bộ môn Luật dân sự đã xây dựng đề cương các học phần sau đây: Luật dân sự (04 tín chỉ), Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (02 tín chỉ), Luật sở hữu trí tuệ (02 tín chỉ), Quyền nhân thân (02 tín chỉ), Hợp đồng thông dụng (01 tín chỉ), Đàm phán và soạn thảo hợp đồng (01 tín chỉ), Giao dịch dân sự về nhà ở (01 tín chỉ)

 

--%>
Top